Uncategorized

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน”

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 นาย วิเพลิน  ชุมพล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าส้ม คณะครูแกนนำ และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าส้ม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำ MOU โรงเรียนคำพ่อสอน สำหรับเขตพื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมีโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคำพ่อสอน เพื่อพัฒนาเป็น “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน” ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นางสาวอภิศา  มะหะมาน ผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ตัวแทนจาก มศว. เข้าร่วม ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

 

ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้นำเสนอที่มาและการดำเนินงานของโรงเรียนคำพ่อสอน (โรงเรียนบ้านท่าส้ม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง) ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมเป็น“เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน” และเปิดศูนย์เรียนรู้และประสานงานโรงเรียนคำพ่อสอน เพื่อสานต่อคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สังคม ประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคี ซึ่งโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนยังสอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน ในปี2559  เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องใน 70 ปีแห่งการครองราชย์  ด้วยการน้อมนำคำสอนของพระองค์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา  และคำสอนเพื่อการดำเนินชีวิตที่มิให้ตกเป็นทาสอบายมุข ลงสู่ภาคปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี           มีศีลธรรม พึ่งตนได้ ปลอดอบายมุข และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  (Self Esteem) ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีน้ำใจ ลดการบูลลี่ ลดความก้าวร้าวรุนแรง  ลดพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สารเสพติด อีกทั้งยังเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน

 

โครงการโรงเรียนคำพ่อสอนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากจุดเล็กๆ และระเบิดจากข้างใน ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ในหลักการทรงงาน  โดยโครงการเริ่มต้นที่กระบวนการพัฒนาครูตามแนวทางจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส และกระบวนการเรียนรู้แบบ  Active Learning  ให้ครูเกิดความเข้าใจตนเอง  และเข้าใจจิตใจของนักเรียน จนนำไปสู่ความรักความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งเป็นการเปิดประตูแห่งการเรียนรู้ 

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน” Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รุ่นที่ 2 โดยมีนางสุเมตตา คงสง  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 134 โรงเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้อยยอด (กลึงวิทยาคาร)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็งและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 เป็นวิทยากร

สพป.ตรัง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจ กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2)  พร้อมด้วยผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียน           บ้านเกาะมุกด์ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆนี้  

 

โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทดสอบสมรรถนะการอ่าน การเขียนของน้อง ๆ นักเรียน พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนกับผู้บริหาร คณะครู ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตลอดถึงติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการ ด้านการเงินการบัญชี ด้านการพัสดุของสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน

สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจ กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
     นางพัทนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ และชี้แจงวิธีเขียนข้อตกลง ทำการเขียนข้อตกลงและพาทำการเขียนประเด็นท้าทายข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานภาระงานที่ ก.ค.ศ.กำหนด วิทยากรโดย ดร.เรวดี เชาวนาสัย ผอ.ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา Read More »

การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย และอนุกรรมการครู แทนตำแหน่งที่ว่าง ในอ.ก.ค.ศ. สพป.ตรัง 1

การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย และอนุกรรมการครู แทนตำแหน่งที่ว่าง ในอ.ก.ค.ศ. สพป.ตรัง 1 Read More »

Scroll to Top