Uncategorized

สพป.ตรัง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รุ่นที่ 2 โดยมีนางสุเมตตา คงสง  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 134 โรงเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้อยยอด (กลึงวิทยาคาร)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็งและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 เป็นวิทยากร

สพป.ตรัง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจ กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2)  พร้อมด้วยผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียน           บ้านเกาะมุกด์ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆนี้  

 

โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทดสอบสมรรถนะการอ่าน การเขียนของน้อง ๆ นักเรียน พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนกับผู้บริหาร คณะครู ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตลอดถึงติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการ ด้านการเงินการบัญชี ด้านการพัสดุของสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน

สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจ กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
     นางพัทนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ และชี้แจงวิธีเขียนข้อตกลง ทำการเขียนข้อตกลงและพาทำการเขียนประเด็นท้าทายข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานภาระงานที่ ก.ค.ศ.กำหนด วิทยากรโดย ดร.เรวดี เชาวนาสัย ผอ.ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา Read More »

การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย และอนุกรรมการครู แทนตำแหน่งที่ว่าง ในอ.ก.ค.ศ. สพป.ตรัง 1

การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย และอนุกรรมการครู แทนตำแหน่งที่ว่าง ในอ.ก.ค.ศ. สพป.ตรัง 1 Read More »

Scroll to Top