การส่งเสริมความโปร่งใส

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา

ตรวจเยี่ยมห้องสอบ การสอบภาค ค ครูผู้ช่วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
  
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565
เพื่อคำนึงถึงสิทธิของเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงาน

โครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"

การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต

 
^