Download

EESD School.pdf

pdf

คู่มือ โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  {อัปโหลดล่าสุด 21 พค. 2561 เวลา 13:58 น., ดาวน์โหลด 266, ขนาดของ ไฟล์ 6.32 MB}

5. อำเภอรัษฎา (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.รัษฎา

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 14:21 น., ดาวน์โหลด 76, ขนาดของ ไฟล์ 2.57 MB}

4. อำเภอสิเกา (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.สิเกา

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 14:20 น., ดาวน์โหลด 18, ขนาดของ ไฟล์ 3.76 MB}

3. อำเภอวังวิเศษ (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.วังวิเศษ

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 14:20 น., ดาวน์โหลด 19, ขนาดของ ไฟล์ 2.73 MB}

2. อำเภอห้วยยอด (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.ห้วยยอด

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 14:18 น., ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 5.89 MB}

1. อำเภอกันตัง (แผนที่เขต Zoning).rar

rar

เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.กันตัง

  {อัปโหลดล่าสุด 28 ตค. 2559 เวลา 14:17 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 6.57 MB}

ด้าน2.pdf

pdf

คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 11:31 น., ดาวน์โหลด 153, ขนาดของ ไฟล์ 720 KB}

3-1.pdf

pdf

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 11:30 น., ดาวน์โหลด 192, ขนาดของ ไฟล์ 1.1 MB}

2.pdf

pdf

แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 11:30 น., ดาวน์โหลด 114, ขนาดของ ไฟล์ 961.77 KB}

1-1.pdf

pdf

แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1

  {อัปโหลดล่าสุด 10 สค. 2559 เวลา 11:29 น., ดาวน์โหลด 144, ขนาดของ ไฟล์ 769.67 KB}
 
   
th