Gallery

นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการปะชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 โรง เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน และประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในงานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 13 ซึ่งในการอบรมได้รับความอนุเคราะห์อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต ตรัง
 
   
th