Gallery

นายเอกคณิต รัตนบุรี รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการประชุมอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยอบรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 
   
th