Gallery

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของ สพป.ตรัง เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ ต.ค. ๖๐ ณ เลตรังบูติค รีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง ผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด ๕๐ คน คือ ครูฝ่ายปกครอง ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาและตำรวจประสานงานโรงเรียนจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่บริการ และบุคลากรใน สพป.ตรัง เขต ๒ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน การถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด การประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็นต้น
 
   
th