Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบความเคลื่อนไหวการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การนำเสนอถอดบทเรียนประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ สะท้อนปัญหาและความต้องการการพัฒนาการศึกษา และก่อนการประชุมมีการมอบเกียรติบัตร โลห์รางวัล ให้กับนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานโดดเด่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
   
th