Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ครูได้รับทราบความเคลื่อนไหวการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การนำเสนอถอดบทเรียนประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมายครู พนักงานราชการสายงานการสอน และครูอัตราจ้างในอำเภอรัษฎา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
   
th