Gallery

นางอรัญญา ณ ถลาง รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตอนรับพล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี มอบของพระราชทานให้กับประชาชนในอำเภอห้วยยอดที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
   
th