Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด และได้แนะนำกรรมการตรวจสอบกการฝนรหัสของนักเรียนแต่ละคนให้ถูกต้อง และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยดำเนินการทดสอบ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
th