Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโภชนาการ อาหารกลางวันในโรงเรียน และส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และอบรมทบทวนการใช้โปรแกรมThai School Lunch ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและงานอนามัยในโรงเรียนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
   
th