Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมห้วยยอดห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เพื่อมอบนโยบาย แนวปฏิบัติ ชี้แจงทำความเข้าใจการสอบ NT และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้ประดีบเครื่องหมายให้กับ นายโชคดี กลับสัวดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ผ่านการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ และ ก.ค.ศ. มีมติให้มีวิทยะฐาน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
   
th