Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
 
   
th