Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการจัดการศึกษา การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย การขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การบริหารงานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา และการบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูลรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
 
   
th