Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการประชุมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ และสามารถพร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดเขา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
   
th