Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการข้อมูลนักเรียน ระบบ Smart Card reader การออกรหัสตัว G สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา การจัดทำข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน การจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โดยอบรมรุ่น ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง
 
   
th