Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อได้รับทราบนโยบาย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวัฒนาพารค์ และก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 67
 
   
th