Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเหลียวหน้า แลหลัง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมพลังลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านความรู้ในการทำงานของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้รับทราบสิทธิประโยชน์พึงได้รับและมีระบบเครือข่ายของลูกจ้างมีความเข้มแข็งในการทำงานเป็นทีมในการพัฒนาโรงเรียน จำนวน 102 คน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ หนานมดแดงรีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
   
th