Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการประชุมโครงการเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชนไทยหัวใจ STRONG “ เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนผ่านกิจกรรมการรู้ ประกอบด้วย ฐานทักษะกระบวนการคิด ฐานความมีวินัย ฐานความซื่อสัตย์ ฐานตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง ฐานจิตสาธารณะ ฐานทักษะชีวิต ฐานคุณธรรม และฐานนันทนาการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
 
   
th