Gallery

Gallery

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ครูได้เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถของนักเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2
 
   
th