ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. สพป.ตรัง 2 ประกาศประกวดราคารซื้อรถโดยสารขนาด 12 .. [08 ธค. 2560 เวลา 06:29 น.] (0/0)
 2. ร่าง กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบปร.. [19 พย. 2560 เวลา 01:17 น.] (119/0)
 3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา.. [11 พย. 2560 เวลา 04:28 น.] (197/0)
 4. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... [07 พย. 2560 เวลา 03:33 น.] (849/0)
 5. Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการท.. [07 พย. 2560 เวลา 03:29 น.] (158/0)
 6. ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ แอปพลิเคชั่น กฏหมาย.. [01 พย. 2560 เวลา 00:40 น.] (65/0)
 7. การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคคลากร.. [13 ตค. 2560 เวลา 04:29 น.] (809/0)
 8. การประเมินคัดเลือกผลงานโรงเรียนในฝัน ปี 2560 [19 กย. 2560 เวลา 17:20 น.] (142/0)
 9. ​ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาและคัดเ.. [21 สค. 2560 เวลา 21:36 น.] (174/0)
 10. รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS [15 สค. 2560 เวลา 23:21 น.] (99/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 57
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 8
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 10
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 7
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 102
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 138
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 74
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 94
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 159

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โด.. [12 ธค. 2560 เวลา 22:57 น.] (2/0)
 2. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบ.. [12 ธค. 2560 เวลา 22:56 น.] (1/0)
 3. รายงาน SAR ประจำปี 2559 [07 สค. 2560 เวลา 18:54 น.] (103/0)
 4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255.. [11 กค. 2560 เวลา 21:11 น.] (90/0)
 5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน [21 มิย. 2560 เวลา 17:17 น.] (144/0)
 6. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [21 มิย. 2560 เวลา 17:17 น.] (146/0)
 7. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม.. [23 พค. 2560 เวลา 16:53 น.] (91/0)
 8. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (86/0)
 9. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (151/0)
 10. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (103/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. โรงเรียนบ้านจิจิกประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอา.. [08 ธค. 2560 เวลา 22:57 น.] (0/0)
 2. รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจ.. [08 ธค. 2560 เวลา 05:35 น.] (6/0)
 3. โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร.. [23 พย. 2560 เวลา 01:43 น.] (21/0)
 4. ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [11 พย. 2560 เวลา 04:27 น.] (67/0)
 5. ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรั.. [11 พย. 2560 เวลา 04:15 น.] (46/0)
 6. ​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปร.. [16 กย. 2560 เวลา 18:20 น.] (111/0)
 7. โรงเรียนบ้านหนองมวง ประกาศราคาซ่อมแซมอาคารเรียน [13 กย. 2560 เวลา 17:28 น.] (84/0)
 8. รร.บ้านไร่ออก ประกาศราคากลางติดตั้งขยายเขตปรับปร.. [11 กย. 2560 เวลา 18:39 น.] (84/0)
 9. รร.บ้านนาเมืองเพชร ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม.. [11 กย. 2560 เวลา 18:35 น.] (98/0)
 10. สรุปการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองมวน [01 กย. 2560 เวลา 23:24 น.] (72/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th