รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา หรือ กัญชง ในสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่ 2565ศูนย์ความปลอดภัยงดรับ งดให้ของขวัญ
ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (17) 02 พ.ย. 2565 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา ปีการศึกษา 2564

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (18) 02 พ.ย. 2565 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นปรง

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (14) 21 ก.ย. 2565 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

http://trang2.go.th/skin/ext/docx.png (12) 21 ก.ย. 2565 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

http://trang2.go.th/skin/ext/docx.png (203) 22 ส.ค. 2565 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน “ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (93) 11 ม.ค. 2565 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โดยใช้กลยุทธ์ NCS ปีการศึกษา 2562-2563

http://trang2.go.th/skin/ext/docx.png (134) 21 ธ.ค. 2564 เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินงาน

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (63) 04 พ.ย. 2564 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านลำภูรา โดยใช้กลยุทธ์ "LUMPHURA MODEL"

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (202) 04 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ

http://trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (55) 04 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

อ่านต่อ


 


  

ครูพร้อม


 

ข่าวสารจาก www.kruthai.infoหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
 
 
 
^