กลุ่มอำนวยการ

*** คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   งานธุรการ
      - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานสารบรรณ  คลิกดูรายละเอียด

   กลุ่มงานประสานงาน


   กลุุ่มงานประชาสัมพันธ์
    - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  คลิกดูรายละเอียด

     - การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  คลิกดูรายละเอียด
    - คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  คลิกดูรายละเอียด
    - มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

       VTR  มาตรฐาน
         สรุปภาพรวมการรายงานมาตรฐาน   
คลิกดู
         มาตรฐาน 1  คลิกดู
         มาตรฐาน 2  คลิกดู
         มาตรฐาน 3  คลิกดู

^