กลุ่มอำนวยการ

*** คู่มือปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ สมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานสารบรรณ (นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา)


        - คู่มือปฏิบัติงานการประชุมภายใน สนง. นางสาวจิตราภรณ์  ทินประภา


    - คู่มือเทคนิคการประชาสัมพันธ์  (นายชัยยุทธ  สมบูรณ์)


- คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมมืออาชีพ นายชัยยุทธ สมบูรณ์


    - คู่มือการแฏิบัติงานการสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครู  นางนันทพร พลฤทธิ์
  

    - คู่มือปฏิบัติงานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  นางภาวินันท์ ดีเอียด


    - งานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

^