การจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับกาจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


    - ประจำเดือนตุลาคม 2562


    - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


    - ประจำเดือนธันวาคม 2562


    - ประจำเดือนมกราคม 2563


    - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


    - ประจำเดือนมีนาคม 2563


    - ประจำเดือนเมษายน 2563


    - ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


    - ประจำเดือนมิถุนายน 2563


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 
^