การจัดซื้อจัดจ้างแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    - ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2563


    - ประจำเดือนมกราคม  - มีนาคม 2564


    - ประจำเดือเมษายน - มิถุนายน 2564

   


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563
  

 
^