คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

นายวิโรจน์  สมมี

ประธานกรรมการ

088-4496223

นายสุรศักดิ์  ลิ่มมณี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

081-8932043

นายอุดม  กลับขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

-

นายวิโรจน์  จับปรั่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

-

นายอนวัตร  ศุภศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

-

นายดำรงค์  แจ้งไข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

-

นายพิทยา  ทองย้อย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

-

 

นายเสริม  ไพรัตน์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

-

นายอัมพร  ภวชโลทร

ผู้แทนองค์กรเอกชน

081-5615347

นายชรินทร์  ชูแก้ว

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

นายโสพาศ  เมืองแก้ว

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

นายจรรยา  ส่งศรีจันทร์

ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

-

นายสมบัติ  ฮึ้งฮก

ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู

-

นายธวัช  เชี่ยวภู่

ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

-

นายอดิศร  พักตร์จันทร์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
-

นายทวีศักดิ์  คำอุดม
ผู้แทนครู

-

personnel

นายประจักษ์ ช่างเรือ

ผอ.สพป.ตรัง เขต 2