อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์บ้าน
1 นายสมมาตร  แก้วลาย

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

2 นายนิคม ศรีพรหมทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)
3 นายจรัญ  ช่อเจี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
4 นายอุดม  ภักดีโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
5 น.ส.กอบกุล  ลิ้นสงวน ผู้แทน ก.ค.ศ.
6 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ผู้แทน คุรุสภา
7 นายสง่า พิรามวิทวัส ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
8 นายเสริม  คชกูล ผู้แทนข้าราชการครู
9 นายแสวง  ศรีพะเนิน ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10 นายประจักษ์ ช่างเรือ อนุกรรมการและเลขานุการ 075-272050


 
^