อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์บ้าน
1 นายวินัย ทองรัตน์

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

2 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ผู้แทน กศจ.
3 จ่าเอกสุวัฒน์ สัญญวงษ์ นายอำเภอหรือผู้แทน
4 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผู้แทน ก.ค.ศ.
5 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
6 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
7 นายวิโรจน์ จับปรั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
8 นางปุณศยา ตระกูลวัฒนา ผู้แทนข้าราชการครู
9 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10 นางพัทนันท์ นิลพัฒน์ อนุกรรมการและเลขานุการ 075-272050


 
^