การส่งเสริมความโปร่งใส

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     - การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

     - ประชุมบุคลากรในสำนักงาน

    - พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ 1

   - พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยากรตัวคูณ รุ่น 2

   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันตัง สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน

  - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอห้วยยอด สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน

   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสิเกา สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการทำงาน

 - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังวิเศษ สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการทำงาน

 - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอรัษฎา สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการทำงาน

   - ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบุคลากรในสำนักงาน รุ่นที่ 1

   - การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบุคลากรในสำนักงาน รุ่นที่ 2

   - การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)


 
^