รายงานการประเมินความพึงพอใจการบริหาร

รายงานการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

*********************

รายงารการประเมินความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา

รายงานการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาฯ  ปีการศึกษา 2561
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - สรุปไตรมาสที่ 1  

   
- สรุปไตรมาสที่ 2 

   
- สรุปไตรมาสที่ 3