ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 


เจตจำนงสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 ภาษาไทย
 
เจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.เขต 9 พัฒนาข้าราชการครูวิทยากรตัวคูณ

ประชุมบุคลากรในสำนักงานสร้างทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงาน และประกาศเจตจำนงสุจริต

ประชุมสร้างสร้างองค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสพท.ออนไลน์ รุ่นที่ 1

ประชุมสร้างสร้างองค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสพท.ออนไลน์ รุ่นที่ 2
^