รายงานการประเมินความพึงพอใจการบริหาร

รายงานการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

*********************

รายงารการประเมินความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา


รายงานการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาฯ  ปีการศึกษา 2561
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
^