ดาวน์โหลด

pdf
รายงานการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้.pdf
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีการศึกษา 2563
pdf
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน.pdf
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
pdf
February.pdf
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 59
pdf
plan58.pdf
แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2
pdf
November.pdf
สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
pdf
25571120.pdf
กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558
pdf
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556.pdf
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
pdf
plan57.pdf
แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2
pdf
rubstu57.pdf
คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
pdf
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ.pdf
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
^