ดาวน์โหลด

pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา.pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โดยใช้กลยุทธ์ NCS ปีการศึกษา 2562-2563
docx
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA.docx
เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินงาน
pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ.pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม.pdf
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
pdf
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน.pdf
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ NONGSANG MODEL โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
pdf
รายงานการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้.pdf
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีการศึกษา 2563
pdf
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน.pdf
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
pdf
February.pdf
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 59
pdf
plan58.pdf
แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2
pdf
November.pdf
สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
^