ดาวน์โหลด

pdf
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน.pdf
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ NONGSANG MODEL โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
pdf
รายงานการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้.pdf
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีการศึกษา 2563
pdf
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563.pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
pdf
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย.pdf
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 2564.pdf
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 2564
pdf
EESD School.pdf
คู่มือ โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
rar
5. อำเภอรัษฎา (แผนที่เขต Zoning).rar
เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.รัษฎา
rar
4. อำเภอสิเกา (แผนที่เขต Zoning).rar
เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.สิเกา
rar
3. อำเภอวังวิเศษ (แผนที่เขต Zoning).rar
เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.วังวิเศษ
rar
2. อำเภอห้วยยอด (แผนที่เขต Zoning).rar
เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.ห้วยยอด
^