ดาวน์โหลด

pdf
ด้าน2.pdf
คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2
pdf
3-1.pdf
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1
pdf
2.pdf
แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2
pdf
1-1.pdf
แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1
pdf
หลักเกณฑ์.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
pdf
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน.pdf
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
pdf
32559.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3/2559
pdf
22559.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 2/2559
pdf
February.pdf
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 59
pdf
12559.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 1/2559
^