กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

*** คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  งานธุรการ
  กลุ่มงานบริหารการเงิน
       - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร One stop service  คลิกดูรายละเอียด

  กลุ่มงานบริหารการบัญชี
  กลุ่มงานบริหารพัสดุ
  กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1


ไตรมาสที่ 2


ไตรมาสที่ 3


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

^