ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ รุ่นที่ 2

^