ร่วมเป็นเกียรติในพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

^