การประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่

^