การประชุมคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566

^