ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

^