ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา สู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO)

^