ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสมรรถนะผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพชีวิต ยุคไทยแลนด์ 4.0

^