อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติการธุรการของ สพฐ.

^