ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

^