ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบสานประสบการณ์ผู้บริหารบรรจุใหม่