ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบสานประสบการณ์ผู้บริหารบรรจุใหม่

^