การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)