ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการ

^