การประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลพื้นฐานโครงการและรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ในระบบ (eMENSCR) ครั้งที่ 1

^