การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน การสร้างชุมชนบ้านพักครูโรงเรียนคุณภาพ

^