การประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 และที่เกี่ยวข้อง

^