การประชุมวัดและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ร่วมกับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน)

^