ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

^